ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

  1. โทร. 08 1902 5938 และ 08 1836 4927 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  2. โทร. 0 2256 4039-40 (ในเวลาราชการ)
  3. เว็บไซต์: https://eyebankthai.redcross.or.th

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

  1. โทร. 0 2256 4045-6 (ในเวลาราชการ) หรือ สายด่วน 1666
  2. เว็บไซต์: https://www.organdonate.in.th

ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  1. โทรศัพท์ 0 2256 4751
  2. เว็บไซต์: https://chulalongkornhospital.go.th/anatomy